Ebook Số liệu thống kê kinh tế - Xã hội Việt Nam 1975-2000: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Số liệu thống kê kinh tế - Xã hội Việt Nam 1975-2000" cung cấp cho người đọc các số liệu thống kê tổng hợp liên tục trong vòng 26 năm (1975-2000) về các lĩnh vực dân số, lao động và việc làm; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.