Ebook Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise): Phần 1

Cuốn sách 'Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise)' gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 của ebook gồm 4 chương đầu với những nội dung chính như: Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu; quản trị các quá trình sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản; dự báo nhu cầu sản phẩm thủy sản; hoạch định tổng hợp trong doanh nghiệp thủy sản; lập lịch trình sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản.