Ebook Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Oxtraylia

'Ebook Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam' với 12 chương trình bày nội dung về cách quản lý đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thu thập từ nông nghiệp và đa dạng hóa thu nhập các hộ nông dân tại Việt Nam,.... Mời các bạn cùng đón đọc.