Ebook Kỹ năng bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội - Debra Fine

Kỹ năng bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội được biên soạn nhằm giúp các bạn biết cách trò chuyện và làm quen với người khác. Từ đó, cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn, điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như công việc của bạn.