Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 1

Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống kinh tế hoạch định và thành quả cho đến năm 1975, đi tìm một mô hình kinh tế, vài nét lịch sử về sự hình thành đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.