Ebook Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21 - Đặng Mộng Lân, Lê Minh Triết

Cuốn sách Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21 đưa ra sự phân tích những xu hướng phát triển và một số tác động kinh tế xã hội của các hệ thống công nghệ hiện đại, các công nghệ phục vụ phát triển bền vững và con đường phát triển công nghệ của các nước đang phát triển hiện nay.