Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 1

Cuốn "Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng" bao gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập và các tình huống được sắp xếp theo từng Chương phù hợp với quá trình tiếp cận môn học theo mỗi nhóm nghiệp vụ Ngân hàng, sau đó là các bài tập mang tính tổng hợp. Đặc biệt trong sách Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng còn đưa vào một số đề thi hết môn, đề thi thi tốt nghiệp và đề thi tuyển dụng về kế toán ngân hàng tại một số ngân hàng để quý bạn đọc tham khảo. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 là các bài tập và đề thi, phần 2 là phần bài giải, mời các bạn cùng tham khảo.