Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành chuẩn mực; ISAB FRAMEWORK - Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính; IAS 2 - Hàng tồn kho; IAS 16 - Bất động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị; IAS 38 - Tài sản vô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.