Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

Nội dung Bài giảng Thống kê doanh nghiệp được trình bày như: thống kê sản phẩm trong doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê lao động, năng suất lao đông và tiền lương trong doanh nghiệp,...