Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - ĐH Phạm Văn Đồng (Phần 1)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung chính như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định của doanh nghiệp, vốn lưu động của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn vay, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp,...