Bài giảng Tài chính công - Chương 6: Cân đối ngân sách nhà nước

Bài giảng Tài chính công: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lý thuyết về cân đối ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước,..