Bài giảng Tài chính công - Chương 3: Hệ thống ngân sách nhà nước

Bài giảng Tài chính công: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hệ thống ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước,...