Bài giảng Quản trị học

Bài giảng Quản trị học gồm các nội dung chính như: Tổng quan về quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra, một số vấn đề trong quản trị học hiện đại,...Mời các bạn cùng tham khảo!