Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 8, 9: Pháp luật về thương mại, đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế

Chương 8 - Pháp luật về thương mại, chương 9 - Đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Tổng quan chính sách trong quản lý nhà nước về thương mại, một số quy định cơ bản trong chính sách thương mại Việt Nam, phối hợp về tổ chức và chính sách quản lý nhà nước về thương mại.