Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 7: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại

Chương 7 - Chính sách quản lý nhà nước về thương mại. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Tổng quan về kế hoạch hóa thương mại, chiến lược phát triển thương mại, quy hoạch phát triển thương mại, kế hoạch phát triển thương mại 5 năm và hàng năm, đổi mới công tác kế hoạch hóa thương mại.