Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 5, 6: Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại, kế hoạch hóa thương mại

Chương 5 - Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại, chương 6 - Kế hoạch hóa thương mại. Chương này bao gồm các nội dung: Nội dung quản lý theo đối tượng, nội dung quản lý theo chức năng, nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn lãnh thổ, bản chất và vai trò của pháp luật về thương mại, các bộ phận cấu thành khung khổ pháp lý về thương mại, hoạch định và thực thi pháp luật về thương mại.