Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại

Chương 4 - Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành theo các lĩnh vực thương mại, công tác cán bộ trong quản lý nhà nước về thương mại, quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp.