Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại

Chương 2 - Bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Bản chất và các đặc điểm của quản lý nhà nước về thương mại, chức năng quản lý nhà nước về thương mại, vai trò của quản lý nhà nước về thương mại.