Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế

Chương 3 - Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến: Khái niệm nguyên tắc quản lý kinh tế, nguyên tắc thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, nguyên tắc tập trung và dân chủ, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, nguyên tắc phân định và kết hợp chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.