Ảnh hưởng của ước tính kế toán tài sản cố định hữu hình đến báo cáo tài chính doanh nghiệp

BCTC thể hiện thực trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc ra quyết định quản lý phụ thuộc chủ yếu vào thông tin BCTC được đưa ra vào thời điểm quyết định lập BCTC.Trong khi đó, thông tin tài chính phụ thuộc nhiều vào các ước tính kế toán.TSCĐ hữu hình chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản của doanh nghiệp.