• Ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp: thực tiễn tại Việt Nam

  Ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp: thực tiễn tại Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam. Một số nghiên cứu trước được tổng hợp và phân tích làm cơ sở lý thuyết. Phương pháp phân tích chủ yếu được dựa trên kiểm định đồng liên kết Johansen, mô hình Var, hàm phản ứng xung và phân rã phương sai. Kết quả nghiên...

   13 p apd 27/04/2018 46 1

 • Dùng mô hình hồi quy phân vị đánh giá tác động của đầu tư FDI và tăng trưởng kinh tế lên xuất khẩu Việt Nam

  Dùng mô hình hồi quy phân vị đánh giá tác động của đầu tư FDI và tăng trưởng kinh tế lên xuất khẩu Việt Nam

  Mục đích của bài viết này là dùng mô hình hồi quy phân vị đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế (GDP) lên xuất khẩu (EX) của Việt Nam. Một số nghiên cứu trước được tổng hợp và phân tích dùng làm cơ sở lý thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong dài hạn FDI và GDP là nhân tố ảnh hưởng tích cực...

   12 p apd 27/04/2018 43 1

 • Nhìn lại quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Nhìn lại quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung bài viết này xoay quanh các vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; mà trước hết là định hướng và các chính sách được đề xuất bởi các cấp chính quyền TP.HCM. Xuất phát từ thực trạng của quá trình chuyển dịch, nghiên cứu cho thấy được những thành tựu và hạn chế, cũng như nguyên nhân của vấn đề. Trên cơ sở đó, một số khuyến...

   14 p apd 27/04/2018 39 1

 • Tác động của FDI và phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia Asean giai đoạn 1995-2014

  Tác động của FDI và phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia Asean giai đoạn 1995-2014

  Bài viết xem xét tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia ASEAN. Ngoài tác động trực tiếp của FDI và phát triển tài chính, bài viết còn xem xét tác động tương tác giữa FDI và phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Dữ liệu được thu thập từ năm...

   9 p apd 27/04/2018 36 1

 • Lý do Đồng Băng sông cửu Long không thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Lý do Đồng Băng sông cửu Long không thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Nghiên cứu sử dụng mô hình Harrod – Domar, mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow, Hecksher - Ohlin (H - O) về sự dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài và các nghiên cứu trước. Bài nghiên cứu đưa ra 12 biến độc lập để xác định các yếu tố tác động đến vốn FDI vào ĐBSCL trong bối cảnh so sánh với cả nước. Nghiên cứu nhằm tìm ra lý do tại sao...

   12 p apd 27/04/2018 36 1

 • Tác động của giá dầu đến nền kinh tế và phản ứng của chính sách tiền tệ tại Việt Nam

  Tác động của giá dầu đến nền kinh tế và phản ứng của chính sách tiền tệ tại Việt Nam

  Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi qui vec tơ (VAR)/mô hình hiệu chỉnh sai số vectơ (VECM) để khám phá tác động cú sốc tăng giá dầu dưới sự can thiệp Chính phủ đến nền kinh tế Việt Nam và phản ứng của chính sách tiền tệ (CSTT) với cú sốc tăng giá dầu trong giai đoạn tháng 1/2008 - 12/2015.

   13 p apd 27/04/2018 61 1

 • Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ điện năng thực tiễn tại Việt Nam

  Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ điện năng thực tiễn tại Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố: tiêu thụ điện (EC), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư (K) tới GDP bình quân, thực tiễn tại Việt Nam và được phân tích đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu trước và mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas được ứng dụng...

   13 p apd 27/04/2018 42 1

 • Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế: minh chứng ở Việt Nam

  Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế: minh chứng ở Việt Nam

  Tác động của phân cấp tài khóa lên tăng trưởng kinh tế là chủ đề được tranh luận trong lý thuyết kinh tế và nghiên cứu thực nghiệm. Bài nghiên cứu phân tích tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn 1998-2012. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng, bằng phương pháp GLS cho thấy phân cấp chi ngân sách có tác...

   8 p apd 27/04/2018 48 1

 • Mô hình năng lực trong phát triển và quản lý nguồn nhân lực

  Mô hình năng lực trong phát triển và quản lý nguồn nhân lực

  Mục tiêu của bài viết nhằm giới thiệu về mô hình năng lực một cách khái quát và những đóng góp của mô hình này trong việc thúc đẩy thực hành quản trị nhân lực.

   12 p apd 27/04/2018 35 1

 • Phân tích yếu tố rủi ro trong việc lựa chọn phương án thi công đường hầm ở giai đoạn đấu thầu - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Phân tích yếu tố rủi ro trong việc lựa chọn phương án thi công đường hầm ở giai đoạn đấu thầu - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Những yếu tố dẫn đến phát sinh chi phí trong quá trình thi công đường hầm, rủi ro trong chi phí thi công đường hầm ở giai đoạn đấu thầu, lựa chọn phương án để đấu thầu khi tính đến chi phí rủi ro,... là những nội dung chính trong bài viết "Phân tích yếu tố rủi ro trong việc lựa chọn phương án thi công đường hầm ở giai đoạn đấu thầu"....

   5 p apd 24/11/2016 53 1

 • 3G thi tuyển và đấu thầu

  3G thi tuyển và đấu thầu

  3G là chủ thể hấp dẫn không chỉ đối với các nhà khai thác mà đối với cả khách hàng sử dụng điện thoại. Trong Hội thảo "phát triển truy nhập băng rộng trên mạng 3G: Nhu cấu, băng tấn và cấp ghép" do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội GSM tổ chức vào trung tuần tháng 12/2007, Fron-tier Economics, hãng tư vấn cho Hiệp hội GSM đã trình bày một...

   5 p apd 21/10/2016 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số