UNCTAD Hướng dẫn đào tạo thống kê FDI và hoạt động của các tập đoàn xuyên quốc gia: Phần I - Dòng FDI và kho dữ liệu

UNCTAD Hướng dẫn đào tạo thống kê FDI và hoạt động của các tập đoàn xuyên quốc gia: Phần I - Dòng FDI và kho dữ liệu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập số liệu về khối lượng và dòng FDI theo các tiêu chuẩn và định nghĩa quốc tế. Nó cung cấp các khái niệm và tổng quan các tiêu chuẩn đang tồn tại được thiết lập và sử dụng bởi các tổ chức quốc tế và các nhà biên soạn quốc gia.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.