Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development là tài liệu hội thảo với Học viện Chính sách và Phát triển về chủ đề chính sách tài chính công. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.