Tổng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ở Việt Nam đến năm 2020 - NXB Thống kê

Tổng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ở Việt Nam đến năm 2020 có kết cấu gồm 4 phần: Phần thứ nhất - tổng quan đầu tư phát triển; phần thứ hai - danh mục các dự án đầu tư của các tỉnh, thành phố; phần thứ ba - danh mục các dự án đầu tư ngành, vùng; phần thứ tư - thông tin về các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác đầu tư Việt Nam.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.