Tài liệu Tập huấn giảng viên nguồn Quản lý tài chính công Minh bạch tài khóa và Quản lý nợ công Quảng Bình, 24-26/07/2013

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu tập huấn giảng viên nguồn Quản lý tài chính công Minh bạch tài khóa và Quản lý nợ công Quảng Bình, 24-26/07/2013. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.