Role of Government for Socio-Economic Development

Role of Government for Socio-Economic Development trình bày những vai trò của Chính phủ trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.