Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Khu vực hóa kinh tế - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Nội dung của luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về khu vực hóa kinh tế; những xu hướng phát triển khu vực hóa kinh tế; tác động của khu vực hóa kinh tế đối với Việt Nam.