Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam - Cơ sở lý luận và thực tiễn

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam - Cơ sở lý luận và thực tiễn cóp nội dung gồm các bài tham dự hội thảo. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.