Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức không gian du lịch tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức không gian du lịch tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững nhằm mục tiêu Làm sáng tỏ CSLL và CSTT về TCLTDL theo hướng bền vững để phân tích, đánh giá về tình hình TCLTDL tỉnh Quảng Ninh; từ đó có định hướng phát triển TCLTDL theo hướng bền vững cho tỉnh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.