Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 - 2012, định hướng đến năm 2030

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 - 2012, định hướng đến năm 2030 nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng; phân tích thực trạng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh để từ đó đưa ra được các giải pháp phát triển bền vững nhằm mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội - môi trường và phát huy lợi thế so sánh của tỉnh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.