Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Quý

Mục tiêu của đề tài là khái quát lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Quý; đề xuất các giải pháp,kiến nghị cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Quý.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.