Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB); Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nâng cao tình hình tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.