Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Minh Đăng

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp; Đánh giá tình hình biến động vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty; Tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn tại Công ty và đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.