Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Thiết bị Y tế Lâm Khang

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Thiết bị Y tế Lâm Khang nhằm mục đích hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động; phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Thiết bị Y tế Lâm Khang, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trong thời gian tới.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.