Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Minh Xuân

Đề tài nghiên cứu đã nêu cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Minh Xuân trong những năm gần đây; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Minh Xuân.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.