Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại; phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam; đưa ra một vài kiến nghị và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.