Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN-------o0o-------KHÓA

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AU TIME VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn: TS. Tô Trọng Hùng
Sinh viên thực hiện: Dương Thị Thanh Hồng
Mã sinh viên: 5073101159
Lớp: Kế hoạch phát triển 7B

Hà Nội, năm 2021

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của em, có sự hỗ trợ
giảng viên hướng dẫn là thầy Tô Trọng Hùng – Giảng viên khoa Kinh tế phát
triển – Học viện Chính sách và Phát triển. Các số liệu và kết quả nghiên cứu
trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì
công trình nghiên cứu nào trước đây.
Nếu phát hiện có bất kì gian lận nào, em xin chịu trách nghiệm hoàn toàn
trước Hội đồng, cũng như kết
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.