Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KINH TẾ PHÁT

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
----------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA
KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ LE MART

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Bùi Hoàng Mai
Họ và tên: Bùi Diệu Anh
MSV: 5083101101
Lớp: KHPT8A
Ngành: Kinh tế phát triển
Niên khóa: 2017-2021

Hà Nội – 2021
1

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021
BIÊN BẢN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN
NĂM 2021
Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng tại
Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Lemart
Sinh viên thực hiện: Bùi Diệu Anh
Mã sinh viên: 5083101101
1. Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế phát triển- Bàn
chấm 01
+ Trưởng bàn chấm: PGS.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.