Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN-------o0o-------KHÓA

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG LOGISTICS TẠI
VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn

: TS. Đào Thanh Hương &
TS. Phùng Thế Đông

Sinh viên thực hiện

: Hoàng Thu Hà

Mã sinh viên

: 5083101157

Khóa

:8

Ngành

: Kinh tế

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển

Hà Nội, 2021
i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Khóa luận với đề tài “Giải pháp phát triển cơ sở hạ
tầng Logistic tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của cá nhân thực hiện
dựa trên những nền tảng kiến thức được học tập và tiếp thu từ bên ngoài.
Mọi số liệu, kết quả trong khóa luận là trung thực, xuất phát từ tình
hình thực tế của đất nước thông qua những tài liệu tham khảo mà tôi tiếp cận
được từ cơ sở thực
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.