Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ THỊNH

Giáo viên hướng dẫn

: ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Sinh viên thực hiện

: Đoàn Thị Thúy

Mã sinh viên

: 5083101142

Khóa

:8

Ngành

: Kinh tế

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển

Hà Nội, năm 2021

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ THỊNH

Giáo viên hướng dẫn

: ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Sinh viên thực hiện

: Đoàn Thị Thúy

Mã sinh viên

: 5083101142

Khóa

:8

Ngành

: Kinh tế

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển

Hà Nội, năm 2021

LỜI CAM
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.