Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐÓNG GÓP VÀO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ
XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ THEO CÁCH
TIẾP CẬN PHÂN TÍCH DỊCH CHUYỂN TỶ TRỌNG

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phan Lê Nga
Sinh viên thực hiện

: Đào Thị Liên

Mã sinh viên

: 5083101168

Khóa

:8

Ngành

: Kinh Tế

Chuyên ngành

: Kế Hoạch Phát Triển

1
Hà Nội, năm 2020

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu mang tính độc lập của cá nhân.
Khóa luận được hoàn thành sau quá trình học tập, nghiên cứu, kiến thức tích
lũy của bản thân và dưới sự hướng dẫn của Th.S Phan Lê Nga . Em xin cam đoan
về tính nghiêm túc, trung thực của số liệu được lấy từ bộ số liệu SITC (tiêu chuẩn
phân loại thương
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.