Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP
QUỐC TẾ VIỆT NAM (2018-2020)
Giáo viên hướng dẫn : Ths. Bùi Thị Hoàng Mai
Sinh viên thực hiện

: Đặng Thị Hồng Nhung

Mã sinh viên

: 5083101131

Khóa

:8

Ngành

: Kinh tế phát triển

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển 8A
HÀ NỘI 2021
i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp “Phân
tích tình hình tài chính ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)” là trung thực và
không có bất kỳ sự sao chép hay sử dụng để bảo vệ. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc
xây dựng cơ sở lý luận cho bài luận đều được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn gốc rõ
ràng và được phép công bố.
Sinh viên thực
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.