Hội thảo "Nhượng quyền thương mại: Cơ hội và thách thức"

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Hội thảo 'Nhượng quyền thương mại: Cơ hội và thách thức' sau đây. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.