Ebook Chính sách công - PGS.TS. Phạm Quý Thọ, ThS. Nguyễn Xuân Nhật (đồng chủ biên)

Ebook Chính sách công do PGS.TS. Phạm Quý Thọ, ThS. Nguyễn Xuân Nhật (đồng chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 8 chương: Chính sách công và hệ thống chính sách công, các chủ thể hoạt động chính sách công, công cụ chính sách công, hoạch định chính sách công, thực thi chính sách công, đánh giá chính sách công, kết thúc chính sách công và chu kỳ chính sách công, một số chính sách công tại Việt Nam. Sau mỗi chương đều có phần tóm tắt chương và bài tập ôn tập chương. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.