Báo cáo hội thảo khoa học: Thách thức kinh tế vĩ mô, khó khăn thanh khoản của nền kinh tế và giải pháp cho doanh nghiệp

Báo cáo hội thảo khoa học: Thách thức kinh tế vĩ mô, khó khăn thanh khoản của nền kinh tế và giải pháp cho doanh nghiệp có nội dung tập trung phân tích, đánh giá tác động và kết quả điều hành chính sách kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2012 (đặc biệt là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa); bức tranh thực tế của nền kinh tế hiện nay;... Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.