Báo cáo hội thảo khoa học: Phối hợp chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ trong điều hành Kinh tế vĩ mô 2014 - 2015

Hội thảo khoa học 'Phối hợp chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ trong điều hành Kinh tế vĩ mô 2014 - 2015' nhằm phân tích, nhìn nhận việc thực thi Chính sách tiền tệ và Chính sách tài khóa của Việt Nam những năm gần đây, sự phối hỏi của các cơ quan chức năng của Chính phủ và đưa ra khuyến nghị chính sách. Tài liệu sau đây tổng kết lại nội dung hội thảo đó.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.