Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - Vũ Trung Kiên

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 Công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!