Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Vũ Trung Kiên

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.