Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học

Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Trong đó đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh, giúp cho sinh viên nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung môn học làm cơ sở cho việc nghiên cứu và học tập từng chuyên đề cụ thể. Cùng tham khảo "Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh - Bài 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học" để biết thêm chi tiết.